دلبر زيبا ...........دلبر زيبا

سكس چت خوب است يا بد ؟

به نظر شما سكس چت خوب است يا خير ؟ نظر من اين است كه بهتراست اين جور چت را انجام نداد مخصوصا اقايان زيرا فيزيولوژيك سكس اقايان بسيار حساس تر از زنان بوده و سريعا به شرايط محيطي پاسخ ميدهد . خانومها ممكن است بتوانند با اين شيوه خود را به ارگاسم نزديك كنند اما چون به ارگاسم واقعي نمي رسند زياد به اين مسئله حساس نمي شوند . اما در مورد اقايان قضيه كاملا فرق مي كند زيرا انها معمولا با اين شيوه به استمنا مي پردازند كه چنين چيزي اثر مخربي بر روان جنسي انان مي گذارد من پيشنهاد مي كنم حتي در صورت محروميت شديد هم به سراغ رومهاي كه عنوان سكس دارند نرويد .اگر مي خواهيد ميل جنسي خود را كنترل كنيد بدانيد چشم اولين عضوي است كه انسان را به سمت اين ميل سوق مي دهد پس اگر با مشكل شديد جنسي مواجه هستيد مواظب عواملي كه چشم شمكا را تحريك مي كند باشيد مثلا نگاه به عكسهاي سكس و خواندن مطالبي در اين مورد

تل سكس هم شيوه ديگري است كه بعضي از اقايان و خانومها در نوع ارتباط خود از ان استفاده مي كنند . اين شيوه هم مي تواند خطرناك باشد تنها در يك صورت به سراغ ان برويد كه بتوانيد بيرون از دنياي خيال خود با طرف مقابلتان سكس داشته باشيد . حتي اگر 1% احتمال مي دهيد طرفتان فقط پشت تلفن با شما سكس خيالي انجام مي دهد سريعا اينگونه ارتباط را با او قطع كنيد و طرف را از علت كارتان اگاه كنيد اگر جريان و روابط به شكل عادي برگشت معلوم است طرف شما رو دوست دارد. اما اگر ديديد كه با قطع اين ارتباط دوست خود را از دست مي دهيد هرگز ناراحت نشويد و بدانيد زياني كه از اين طريق به شما مي رسد خيلي كمتر از اسيب روحي ناشي از ارضا نشدن ميل جنسي مي باشد